Articuno

Articuno
Mitsuhiro Arita
SET

Fossil

RARITY

Rare Holo

NUMBER

2/62

TCGplayer

1ST EDITION HOLOFOIL MARKET

$ 108.79

1ST EDITION HOLOFOIL LOW

$ 12.32

1ST EDITION HOLOFOIL MID

$ 59.95

1ST EDITION HOLOFOIL HIGH

$ 166

UNLIMITED HOLOFOIL MARKET

$ 31.35

UNLIMITED HOLOFOIL LOW

$ 19

UNLIMITED HOLOFOIL MID

$ 26.52

UNLIMITED HOLOFOIL HIGH

$ 55

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

24.47

REVERSE HOLO AVG1

20

REVERSE HOLO AVG7

28.45

REVERSE HOLO AVG30

25.68

CARDMARKET

TREND

24.47

AVG1

20

AVG7

28.45

AVG30

25.68

2023/11/25
Articuno
Masakazu Fukuda
SET

Majestic Dawn

RARITY

Rare Holo

NUMBER

1/100

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 18.2

HOLOFOIL LOW

$ 10

HOLOFOIL MID

$ 12.36

HOLOFOIL HIGH

$ 19.94

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 11.19

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 10.8

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 12.49

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 45.55

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

8.83

REVERSE HOLO AVG1

20

REVERSE HOLO AVG7

8.46

REVERSE HOLO AVG30

7.48

CARDMARKET

TREND

8.83

AVG1

20

AVG7

8.46

AVG30

7.48

2023/11/25
Articuno
Mitsuhiro Arita
SET

Fossil

RARITY

Rare

NUMBER

17/62

TCGplayer

1ST EDITION MARKET

$ 18.11

1ST EDITION LOW

$ 11

1ST EDITION MID

$ 16.99

1ST EDITION HIGH

$ 24.99

UNLIMITED MARKET

$ 5.67

UNLIMITED LOW

$ 2.99

UNLIMITED MID

$ 4.99

UNLIMITED HIGH

$ 25

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

30.18

REVERSE HOLO AVG1

30

REVERSE HOLO AVG7

24.28

REVERSE HOLO AVG30

27.05

CARDMARKET

TREND

30.18

AVG1

30

AVG7

24.28

AVG30

27.05

GRADED

cgc10

$ 899.95

cgc10

$ 899.95

psa10

$ 61

psa10

$ 249.99

psa10

$ 249.99

cgc10

$ 899.95

psa10

$ 324.99

cgc10

$ 899.95

psa10

$ 249.99

cgc10

$ 899.95

psa10

$ 62

psa9

$ 26

psa9

$ 64.99

psa9

$ 41.99

psa9

$ 26

psa9

$ 64.99

psa9

$ 41.99

psa9

$ 64.99

psa9

$ 399

psa9

$ 69.99

bgs9

$ 135

cgc9

$ 29

psa9

$ 69.99

psa9

$ 399

cgc9

$ 99.99

psa9

$ 0.99

psa9

$ 424.97

psa9

$ 35

psa9

$ 69.99

cgc9

$ 54

psa9

$ 152.5

psa9

$ 152.5

psa9

$ 424.97

psa9

$ 65

psa9

$ 110

psa9

$ 69.99

psa9

$ 350

psa9

$ 63

psa9

$ 48

psa9

$ 65

psa9

$ 110

psa9

$ 500

cgc9

$ 2.25

psa9

$ 21.28

psa9

$ 95

psa9

$ 38

psa9

$ 62.99

psa9

$ 21.28

psa9

$ 95

psa9

$ 38

psa8

$ 60

cgc8

$ 89.99

psa8

$ 45

psa8

$ 60

cgc8

$ 89.99

psa8

$ 45

psa8

$ 1.25

cgc8

$ 79.94

psa8

$ 48

psa8

$ 0.99

cgc8

$ 0.99

cgc8

$ 79.94

cgc8

$ 30

cgc8

$ 68.99

psa8

$ 180.5

psa8

$ 149.99

psa8

$ 10.5

psa8

$ 31.99

psa8

$ 20

psa8

$ 59.99

psa8

$ 45

psa8

$ 125

cgc8

$ 55

psa8

$ 125

cgc8

$ 55

psa7

$ 48.99

psa7

$ 48.99

psa7

$ 43.5

cgc7

$ 37.99

psa7

$ 40.99

psa7

$ 43.5

psa7

$ 39.99

psa7

$ 0.99

psa7

$ 47.99

cgc7

$ 25

psa7

$ 33

psa7

$ 30

psa7

$ 70

psa7

$ 43.5

psa7

$ 70

cgc7

$ 31

psa7

$ 3.25

psa7

$ 87.25

sgc7

$ 49.99

psa7

$ 74.99

cgc7

$ 5.5

psa7

$ 23

psa7

$ 34.99

psa7

$ 74.99

cgc7

$ 5.5

psa7

$ 23

psa6

$ 39.99

psa6

$ 50

psa6

$ 39.99

psa6

$ 50

psa6

$ 30

psa6

$ 75

psa6

$ 30

cgc6

$ 27.99

psa6

$ 75

psa6

$ 10.5

psa6

$ 10.5

psa6

$ 24.88

psa6

$ 2.25

psa6

$ 2

cgc6

$ 7.5

cgc6

$ 26

cgc6

$ 7.5

cgc6

$ 26

psa5

$ 28

psa5

$ 28

psa5

$ 8.5

cgc5

$ 20

cgc5

$ 20

psa4

$ 44.95

psa4

$ 0.99

psa4

$ 20

psa4

$ 45

psa4

$ 45

psa4

$ 20

psa3

$ 10

psa2

$ 75

2023/11/25
Articuno
Mitsuhiro Arita
SET

Supreme Victors

RARITY

Rare

NUMBER

16/147

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 6.3

NORMAL LOW

$ 3.3

NORMAL MID

$ 5.4

NORMAL HIGH

$ 9.95

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 8.37

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 4

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 8.37

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 44.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

6.48

REVERSE HOLO AVG1

9.9

REVERSE HOLO AVG7

6.5

REVERSE HOLO AVG30

5.61

CARDMARKET

TREND

6.48

AVG1

9.9

AVG7

6.5

AVG30

5.61

GRADED

psa9

$ 599.99

psa9

$ 599.99

psa9

$ 177

psa9

$ 599.99

bgs9

$ 270

psa9

$ 599.99

bgs9

$ 255

bgs9

$ 255

psa9

$ 599.99

bgs9

$ 255

psa9

$ 599.99

psa8

$ 114.99

psa8

$ 129.99

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 180

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 150

psa8

$ 114.99

psa8

$ 129.99

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 180

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 150

psa8

$ 129.99

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 150

psa8

$ 129.99

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 150

psa8

$ 129.99

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 150

psa8

$ 129.99

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

psa8

$ 149.95

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 127.5

cgc8

$ 180

psa8

$ 39.99

cgc8

$ 127.5

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

cgc7

$ 95

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

cgc7

$ 1

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 125

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

psa7

$ 125

psa7

$ 137.75

psa7

$ 229.99

2023/11/25
Articuno
Naoki Saito
SET

Roaring Skies

RARITY

Rare

NUMBER

16/108

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 0.85

NORMAL LOW

$ 0.5

NORMAL MID

$ 1

NORMAL HIGH

$ 4.63

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 2.19

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 0.85

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 1.94

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 9.95

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

3.87

REVERSE HOLO AVG1

3.95

REVERSE HOLO AVG7

3.61

REVERSE HOLO AVG30

3.27

CARDMARKET

TREND

3.87

AVG1

3.95

AVG7

3.61

AVG30

3.27

GRADED

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 47.49

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 47.49

cgc10

$ 49.99

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 49.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 69.99

cgc9

$ 24.69

cgc9

$ 24.69

cgc9

$ 25.99

cgc9

$ 25.99

psa9

$ 20

psa9

$ 20

cgc8

$ 39.99

cgc8

$ 39.99

cgc8

$ 39.99

psa7

$ 0.99

psa7

$ 0.99

2023/11/25
Articuno
5ban Graphics
SET

Roaring Skies

RARITY

Rare

NUMBER

17/108

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 0.59

NORMAL LOW

$ 0.3

NORMAL MID

$ 0.69

NORMAL HIGH

$ 5

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 3.29

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 2.24

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 3.1

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 5.74

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

0.02

REVERSE HOLO AVG1

5.99

REVERSE HOLO AVG7

3.28

REVERSE HOLO AVG30

7.22

CARDMARKET

TREND

0.02

AVG1

5.99

AVG7

3.28

AVG30

7.22

GRADED

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 47.49

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 47.49

cgc10

$ 49.99

psa10

$ 69.99

cgc10

$ 49.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 69.99

cgc9

$ 24.69

cgc9

$ 24.69

cgc9

$ 25.99

cgc9

$ 25.99

psa9

$ 20

psa9

$ 20

cgc8

$ 39.99

cgc8

$ 39.99

cgc8

$ 39.99

psa7

$ 0.99

psa7

$ 0.99

2023/11/25
Articuno
Toshinao Aoki
SET

Wizards Black Star Promos

RARITY

Promo

NUMBER

22/53

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 3.75

NORMAL LOW

$ 2.25

NORMAL MID

$ 3.98

NORMAL HIGH

$ 17.49

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

2.83

REVERSE HOLO AVG1

1.2

REVERSE HOLO AVG7

2.79

REVERSE HOLO AVG30

2.41

CARDMARKET

TREND

2.83

AVG1

1.2

AVG7

2.79

AVG30

2.41

GRADED

psa10

$ 199.98

psa10

$ 48.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 48.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 324.95

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 40

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 199.98

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 50

psa10

$ 59.99

psa10

$ 40

psa10

$ 51

psa10

$ 59.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 50

psa10

$ 199.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 62.49

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 53.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 50

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 53.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 50

psa10

$ 49

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

cgc9

$ 49.99

psa9

$ 25

psa9

$ 28

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 25

cgc9

$ 49.99

psa9

$ 28

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 28

psa9

$ 25

bgs9

$ 179.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25

psa9

$ 28

cgc9

$ 40

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 29.98

psa9

$ 109.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 25

psa9

$ 28

cgc9

$ 15

psa9

$ 29.98

cgc9

$ 40

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

cgc9

$ 40

psa9

$ 49.95

psa9

$ 80

psa9

$ 25

cgc9

$ 27.5

psa9

$ 14.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 109.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

bgs9

$ 0.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25.99

psa9

$ 28.99

psa9

$ 25

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

bgs9

$ 0.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25.99

psa9

$ 28.99

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc7

$ 1.25

psa7

$ 89.99

psa7

$ 89.99

2023/11/25
Articuno
Ryo Ueda
SET

Next Destinies

RARITY

Rare Holo

NUMBER

27/99

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 3.83

HOLOFOIL LOW

$ 1.84

HOLOFOIL MID

$ 2.49

HOLOFOIL HIGH

$ 4.93

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 2.92

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 1.2

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 2.49

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 9.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

3.64

REVERSE HOLO AVG1

7

REVERSE HOLO AVG7

3.98

REVERSE HOLO AVG30

3.31

CARDMARKET

TREND

3.64

AVG1

7

AVG7

3.98

AVG30

3.31

2023/11/25
Articuno
Kagemaru Himeno
SET

Legendary Treasures

RARITY

Rare Holo

NUMBER

32/113

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 5.75

HOLOFOIL LOW

$ 1

HOLOFOIL MID

$ 3.01

HOLOFOIL HIGH

$ 10.04

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 5.19

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 0.2

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 5.12

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 9.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

14.54

REVERSE HOLO AVG1

7.99

REVERSE HOLO AVG7

10.56

REVERSE HOLO AVG30

4.66

CARDMARKET

TREND

14.54

AVG1

7.99

AVG7

10.56

AVG30

4.66

2023/11/25
Articuno
Atsuko Nishida
SET

Wizards Black Star Promos

RARITY

Promo

NUMBER

48/53

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 21.51

NORMAL LOW

$ 18.9

NORMAL MID

$ 22.76

NORMAL HIGH

$ 36.73

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

5.9

REVERSE HOLO AVG1

5.9

REVERSE HOLO AVG7

5.9

REVERSE HOLO AVG30

5.9

CARDMARKET

TREND

5.9

AVG1

5.9

AVG7

5.9

AVG30

5.9

GRADED

psa10

$ 199.98

psa10

$ 48.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 48.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 324.95

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 40

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 199.98

psa10

$ 59.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 50

psa10

$ 59.99

psa10

$ 40

psa10

$ 51

psa10

$ 59.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 50

psa10

$ 199.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 62.49

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 53.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 50

psa10

$ 49

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 59.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 239.99

psa10

$ 53.99

psa10

$ 199.98

psa10

$ 50

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

cgc9

$ 49.99

psa9

$ 25

psa9

$ 28

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 25

cgc9

$ 49.99

psa9

$ 28

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 28

psa9

$ 25

bgs9

$ 179.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 29.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25

psa9

$ 28

cgc9

$ 40

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 49.95

psa9

$ 59.98

psa9

$ 29.98

psa9

$ 109.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 25

cgc9

$ 15

psa9

$ 29.98

cgc9

$ 40

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 49.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 24.5

cgc9

$ 40

psa9

$ 49.95

psa9

$ 80

psa9

$ 25

cgc9

$ 27.5

psa9

$ 14.5

psa9

$ 109.99

psa9

$ 109.99

psa9

$ 49.99

psa9

$ 109.99

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

bgs9

$ 0.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25.99

psa9

$ 28.99

psa9

$ 25

cgc9

$ 23.5

psa9

$ 59.98

psa9

$ 49.95

bgs9

$ 0.99

psa9

$ 24.5

psa9

$ 24.5

psa9

$ 25.99

psa9

$ 28.99

psa9

$ 25

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

sgc8

$ 19.99

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc8

$ 30

cgc7

$ 1.25

psa7

$ 89.99

psa7

$ 89.99

2023/11/25
Articuno
Hitoshi Ariga
SET

SM Black Star Promos

RARITY

Promo

NUMBER

SM144/248

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 5.33

HOLOFOIL LOW

$ 3.31

HOLOFOIL MID

$ 5.44

HOLOFOIL HIGH

$ 14.95

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

7.79

REVERSE HOLO AVG1

17

REVERSE HOLO AVG7

7.21

REVERSE HOLO AVG30

5.48

CARDMARKET

TREND

7.79

AVG1

17

AVG7

7.21

AVG30

5.48

GRADED

psa10

$ 175

psa10

$ 80

psa10

$ 119.99

psa10

$ 150

psa10

$ 95

psa10

$ 90

psa10

$ 89.99

psa10

$ 130

psa10

$ 750

psa10

$ 47

cgc10

$ 99.99

psa10

$ 115

psa10

$ 89.99

psa10

$ 130

psa10

$ 115

psa10

$ 85

cgc10

$ 174.99

psa10

$ 100

psa10

$ 175

psa10

$ 80

psa10

$ 119.99

psa10

$ 150

psa10

$ 95

psa10

$ 90

psa10

$ 89.99

psa10

$ 130

psa10

$ 750

psa10

$ 47

cgc10

$ 99.99

psa10

$ 115

psa10

$ 89.99

psa10

$ 130

psa10

$ 115

psa10

$ 85

cgc10

$ 174.99

cgc10

$ 124.99

psa10

$ 175

psa10

$ 72.99

psa10

$ 64.99

psa10

$ 10

psa10

$ 64.99

psa10

$ 64.99

psa10

$ 119.99

psa10

$ 150

psa10

$ 750

psa10

$ 89.99

psa10

$ 72.79

psa10

$ 130

cgc10

$ 94.99

psa10

$ 69.98

psa10

$ 130

cgc10

$ 124.99

psa10

$ 175

psa10

$ 4.25

psa10

$ 150

psa10

$ 119.99

psa10

$ 75

psa10

$ 89.99

psa10

$ 64.99

psa10

$ 80

psa10

$ 750

psa10

$ 130

psa10

$ 72.79

cgc10

$ 94.99

psa10

$ 75

psa10

$ 69.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 89

psa10

$ 115

psa10

$ 150

psa10

$ 75

psa10

$ 69.99

psa10

$ 89.99

psa10

$ 98.99

psa10

$ 119

cgc10

$ 99.99

psa10

$ 130

psa10

$ 74.99

psa10

$ 80

psa10

$ 69.98

psa10

$ 750

psa10

$ 79.99

psa10

$ 72.79

psa10

$ 47

psa10

$ 50

psa10

$ 19.5

psa10

$ 89.99

psa10

$ 119

cgc10

$ 40

psa10

$ 55

psa10

$ 98.99

psa10

$ 150

psa10

$ 95

psa10

$ 89.99

psa10

$ 69.17

cgc10

$ 99.99

psa10

$ 750

psa10

$ 72

psa10

$ 69.99

psa10

$ 74.99

psa10

$ 130

psa10

$ 43

psa10

$ 20.5

psa10

$ 10

psa10

$ 150

psa10

$ 98.99

psa10

$ 89.99

psa10

$ 750

cgc10

$ 84.99

psa10

$ 69.99

psa10

$ 72.79

psa10

$ 87.75

psa10

$ 70

psa10

$ 89.99

psa10

$ 75

psa10

$ 69.69

psa10

$ 64.99

psa10

$ 50

psa10

$ 64.99

psa10

$ 89

psa10

$ 700

psa10

$ 45

psa10

$ 750

psa10

$ 60

psa10

$ 75

psa10

$ 63

cgc10

$ 84.99

psa10

$ 150

psa10

$ 50

psa10

$ 89.99

psa10

$ 50

psa10

$ 13.5

psa10

$ 36

psa10

$ 50

psa10

$ 165

psa10

$ 58

cgc10

$ 174.99

psa10

$ 250

psa10

$ 50

psa10

$ 64.99

psa10

$ 64.99

psa10

$ 45

psa10

$ 700

psa10

$ 750

psa10

$ 60

psa10

$ 63

psa10

$ 75

psa10

$ 150

cgc10

$ 84.99

psa10

$ 50

psa10

$ 13.5

psa10

$ 89

psa10

$ 50

psa10

$ 89.99

psa10

$ 36

psa10

$ 50

psa10

$ 165

cgc10

$ 174.99

psa10

$ 58

psa10

$ 89.99

psa9

$ 38

psa9

$ 49.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 12.99

psa9

$ 44.99

psa9

$ 15.5

psa9

$ 10.5

psa9

$ 29.99

psa9

$ 38

psa9

$ 35

psa9

$ 69.99

psa9

$ 33.99

psa9

$ 32

psa9

$ 40

cgc9

$ 30

psa9

$ 38

psa9

$ 49.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 12.99

psa9

$ 44.99

psa9

$ 15.5

psa9

$ 10.5

psa9

$ 29.99

psa9

$ 69.99

psa9

$ 38

psa9

$ 35

psa9

$ 33.99

psa9

$ 35

psa9

$ 40

cgc9

$ 30

psa9

$ 38

psa9

$ 49.99

psa9

$ 1

psa9

$ 69.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 14.99

psa9

$ 19.9

psa9

$ 44.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 37

psa9

$ 35

psa9

$ 34.96

psa9

$ 38

psa9

$ 40

cgc9

$ 30

cgc9

$ 1

psa9

$ 35

psa9

$ 40

psa9

$ 120

cgc9

$ 34.95

psa9

$ 33.99

psa9

$ 60

psa9

$ 38

psa9

$ 49.99

psa9

$ 60

psa9

$ 0.99

psa9

$ 0.99

psa9

$ 0.99

psa9

$ 69.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 38

psa9

$ 40

psa9

$ 29.99

psa9

$ 35

psa9

$ 44.99

psa9

$ 34.96

cgc9

$ 30

psa9

$ 45

psa9

$ 40

psa9

$ 38

psa9

$ 49.99

psa9

$ 38

psa9

$ 5.5

psa9

$ 15.5

psa9

$ 60

psa9

$ 34.96

psa9

$ 29.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 69.99

psa9

$ 38

psa9

$ 40

psa9

$ 35

psa9

$ 37

psa9

$ 16.5

bgs9

$ 39.99

psa9

$ 40

psa9

$ 44.99

psa9

$ 44.99

psa9

$ 35

psa9

$ 33.77

psa9

$ 2

psa9

$ 4.25

psa9

$ 34.96

psa9

$ 49.99

psa9

$ 69.99

psa9

$ 39.97

psa9

$ 29.99

cgc9

$ 70

psa9

$ 22.01

psa9

$ 60

psa9

$ 2.25

psa9

$ 44.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 38

psa9

$ 40

psa9

$ 36

psa9

$ 40

cgc9

$ 10

psa9

$ 44.99

psa9

$ 34.9

psa9

$ 49.99

psa9

$ 39.97

cgc9

$ 55

psa9

$ 35

psa9

$ 34.96

psa9

$ 29.99

psa9

$ 60

psa9

$ 69.99

bgs9

$ 35

psa9

$ 29.99

psa9

$ 33.77

psa9

$ 44.99

cgc9

$ 9.99

psa9

$ 13.5

psa9

$ 49.99

psa9

$ 34.97

cgc9

$ 35.99

psa9

$ 35

psa9

$ 44.99

psa9

$ 34.96

psa9

$ 35

psa9

$ 44.99

psa9

$ 69.99

psa9

$ 49

psa9

$ 60

psa9

$ 29.99

psa9

$ 29.99

cgc9

$ 70

psa9

$ 30

psa9

$ 40

psa9

$ 13.5

psa9

$ 49.99

psa9

$ 34.97

cgc9

$ 35.99

psa9

$ 44.99

psa9

$ 35

psa9

$ 60

psa9

$ 34.96

psa9

$ 35

psa9

$ 44.99

psa9

$ 49

psa9

$ 69.99

psa9

$ 29.99

psa9

$ 29.99

cgc9

$ 70

psa9

$ 30

psa9

$ 40

psa8

$ 24.99

cgc8

$ 19.99

psa8

$ 21.2

psa8

$ 30.37

psa8

$ 29.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 45

psa8

$ 24.99

cgc8

$ 19.99

psa8

$ 21.2

psa8

$ 30.37

psa8

$ 29.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 45

psa8

$ 29.99

psa8

$ 27

cgc8

$ 20

psa8

$ 39

psa8

$ 21.2

cgc8

$ 19.99

psa8

$ 45

psa8

$ 21.2

psa8

$ 29.95

psa8

$ 29.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 30.37

psa8

$ 39

psa8

$ 0.99

psa8

$ 29.99

psa8

$ 21.2

cgc8

$ 20

psa8

$ 29.95

psa8

$ 29.36

psa8

$ 29.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 33.75

cgc8

$ 19.99

psa8

$ 29.95

psa8

$ 29.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 33.75

psa8

$ 24.95

cgc8

$ 19.99

psa8

$ 21.99

cgc8

$ 19.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 23.52

psa8

$ 29.99

psa8

$ 33

cgc8

$ 19.99

cgc8

$ 20

psa8

$ 23.52

psa8

$ 29.99

psa8

$ 33

cgc6

$ 22.5

cgc6

$ 22.5

cgc6

$ 22.5

cgc6

$ 22.5

cgc6

$ 22.5

2023/11/25
Articuno
Toshinao Aoki
SET

Supreme Victors

RARITY

Rare Secret

NUMBER

148/147

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 79

HOLOFOIL LOW

$ 45

HOLOFOIL MID

$ 80

HOLOFOIL HIGH

$ 132.49

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

48.24

REVERSE HOLO AVG1

60

REVERSE HOLO AVG7

28.42

REVERSE HOLO AVG30

22.64

CARDMARKET

TREND

48.24

AVG1

60

AVG7

28.42

AVG30

22.64

2023/11/25
Articuno
Naoyo Kimura
SET

Silver Tempest

RARITY

Rare Holo

NUMBER

36/195

TCGplayer

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 0.34

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 0.15

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 0.37

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 2.49

HOLOFOIL MARKET

$ 0.18

HOLOFOIL LOW

$ 0.04

HOLOFOIL MID

$ 0.25

HOLOFOIL HIGH

$ 10000

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

0.32

REVERSE HOLO AVG1

0.34

REVERSE HOLO AVG7

0.5

REVERSE HOLO AVG30

0.56

CARDMARKET

TREND

0.32

AVG1

0.34

AVG7

0.5

AVG30

0.56

2023/11/25
Articuno
Mitsuhiro Arita
SET

Legendary Collection

RARITY

Rare Holo

NUMBER

2/110

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 38

HOLOFOIL LOW

$ 26.95

HOLOFOIL MID

$ 29

HOLOFOIL HIGH

$ 35.99

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 169.99

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 157.49

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 184.84

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 209.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

104.03

REVERSE HOLO AVG1

220

REVERSE HOLO AVG7

82.14

REVERSE HOLO AVG30

41.05

CARDMARKET

TREND

104.03

AVG1

220

AVG7

82.14

AVG30

41.05

2023/11/25
Articuno
Hajime Kusajima
SET

Skyridge

RARITY

Rare Holo

NUMBER

H3/144

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

81.64

REVERSE HOLO AVG1

99.99

REVERSE HOLO AVG7

70.5

REVERSE HOLO AVG30

63.4

CARDMARKET

TREND

81.64

AVG1

99.99

AVG7

70.5

AVG30

63.4

GRADED

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

bgs9

$ 850

Articuno
Yusuke Ohmura
SET

Team Up

RARITY

Rare Holo

NUMBER

32/181

TCGplayer

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 2.1

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 1.55

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 2.07

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 5.95

HOLOFOIL MARKET

$ 2.22

HOLOFOIL LOW

$ 1.35

HOLOFOIL MID

$ 2.33

HOLOFOIL HIGH

$ 4.25

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

5.98

REVERSE HOLO AVG1

8

REVERSE HOLO AVG7

5.24

REVERSE HOLO AVG30

5.43

CARDMARKET

TREND

5.98

AVG1

8

AVG7

5.24

AVG30

5.43

2023/11/25
Articuno
Ryo Ueda
SET

Generations

RARITY

Rare Holo

NUMBER

25/83

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 11.17

HOLOFOIL LOW

$ 6.25

HOLOFOIL MID

$ 10.19

HOLOFOIL HIGH

$ 25

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

20.09

REVERSE HOLO AVG1

20

REVERSE HOLO AVG7

17.75

REVERSE HOLO AVG30

12.16

CARDMARKET

TREND

20.09

AVG1

20

AVG7

17.75

AVG30

12.16

GRADED

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

bgs8

$ 40

psa8

$ 79.95

psa8

$ 79.95

2023/11/25
Articuno
Hajime Kusajima
SET

Skyridge

RARITY

Rare

NUMBER

4/144

TCGplayer

NORMAL MARKET

$ 41.04

NORMAL LOW

$ 35

NORMAL MID

$ 41.99

NORMAL HIGH

$ 44.99

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 19.98

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 74.95

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 104.5

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 125

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

28.8

REVERSE HOLO AVG1

23.99

REVERSE HOLO AVG7

37.3

REVERSE HOLO AVG30

26.25

CARDMARKET

TREND

28.8

AVG1

23.99

AVG7

37.3

AVG30

26.25

GRADED

psa10

$ 1500

psa10

$ 137.97

psa10

$ 189.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 189.99

psa10

$ 1500

psa10

$ 137.97

psa10

$ 189.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 189.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 189.99

psa10

$ 137.97

psa10

$ 199.99

psa10

$ 189.99

psa10

$ 189.99

psa10

$ 137.97

psa10

$ 149.95

psa10

$ 189.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 1500

psa10

$ 189.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 137.97

psa10

$ 189.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 199.99

psa10

$ 137.97

psa10

$ 189.99

psa10

$ 189.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 137.97

psa10

$ 189.99

psa10

$ 199.99

psa10

$ 149.95

psa10

$ 189.99

psa10

$ 1150

psa10

$ 139.99

psa10

$ 1500

psa10

$ 7.5

psa10

$ 137.97

psa10

$ 149.95

psa10

$ 1150

psa10

$ 139.99

psa10

$ 1500

psa10

$ 7.5

psa10

$ 137.97

psa10

$ 149.95

psa9

$ 674.99

psa9

$ 249.95

psa9

$ 72.99

psa9

$ 79.99

psa9

$ 199.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 130

cgc9

$ 59.95

psa9

$ 74.99

psa9

$ 674.99

psa9

$ 249.95

psa9

$ 72.99

psa9

$ 79.99

psa9

$ 199.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 130

cgc9

$ 59.95

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 450

psa9

$ 674.99

psa9

$ 74.99

psa9

$ 199.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 72.99

psa9

$ 74.99

psa9

$ 130

psa9

$ 249.95

cgc9

$ 59.95

bgs9

$ 450

psa9

$ 674.99

psa9

$ 130

psa9

$ 74.99

psa9

$ 199.99

psa9

$ 249.95

bgs9

$ 850

psa9

$ 72.99

cgc9

$ 59.95

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 450

psa9

$ 674.99

psa9

$ 199.99

psa9

$ 224.95

psa9

$ 72.99

psa9

$ 74.99

psa9

$ 130

bgs9

$ 850

cgc9

$ 59.95

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 420

psa9

$ 199.99

psa9

$ 674.99

psa9

$ 72.99

psa9

$ 224.95

psa9

$ 74.99

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 130

cgc9

$ 59.95

cgc9

$ 89

bgs9

$ 420

psa9

$ 674.99

psa9

$ 74.99

psa9

$ 199.99

psa9

$ 72.99

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 224.95

psa9

$ 130

cgc9

$ 89

cgc9

$ 59.95

psa9

$ 261.88

psa9

$ 745

psa9

$ 199.99

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 130

psa9

$ 72.99

cgc9

$ 89

psa9

$ 224.95

psa9

$ 261.88

psa9

$ 745

psa9

$ 199.99

psa9

$ 74.99

bgs9

$ 850

psa9

$ 130

psa9

$ 72.99

cgc9

$ 89

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 349.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

psa8

$ 74.99

2023/11/25
Articuno
Jiro Sasumo
SET

Pokémon GO

RARITY

Rare Holo

NUMBER

24/78

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 0.2

HOLOFOIL LOW

$ 0.05

HOLOFOIL MID

$ 0.25

HOLOFOIL HIGH

$ 100

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 0.26

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 0.15

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 0.3

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 2.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

0.28

REVERSE HOLO AVG1

0.15

REVERSE HOLO AVG7

0.31

REVERSE HOLO AVG30

0.3

CARDMARKET

TREND

0.28

AVG1

0.15

AVG7

0.31

AVG30

0.3

2023/11/25
Articuno
chibi
SET

151

RARITY

Rare

NUMBER

144/165

TCGplayer

HOLOFOIL MARKET

$ 0.23

HOLOFOIL LOW

$ 0.04

HOLOFOIL MID

$ 0.26

HOLOFOIL HIGH

$ 9999

REVERSE HOLOFOIL MARKET

$ 1.05

REVERSE HOLOFOIL LOW

$ 0.5

REVERSE HOLOFOIL MID

$ 1.19

REVERSE HOLOFOIL HIGH

$ 4.99

CARDMARKET

REVERSE HOLO TREND

0.99

REVERSE HOLO AVG1

0.83

REVERSE HOLO AVG7

0.92

REVERSE HOLO AVG30

0.88

CARDMARKET

TREND

0.99

AVG1

0.83

AVG7

0.92

AVG30

0.88

GRADED

bgs10

$ 25

psa10

$ 0.99

cgc10

$ 65

psa10

$ 26

psa10

$ 36.99

bgs10

$ 25

psa10

$ 0.99

cgc10

$ 65

psa10

$ 26

psa10

$ 36.99

2023/11/25
Discord Logo

Join Our Discord Community:

  • Report Issues or Bugs: Help us improve by reporting any issues or bugs.
  • Request Features: Suggest new features you'd like to see in our community.
  • Ask Questions: Get assistance and join discussions by asking questions.